خواص فیلدهای ورودی در html5

html5 خواص زیر را برای < input > اضافه کرده است: autocomplete autofocus form formaction formenctype formmethod formnovalidate formtarget height and width list min and max multiple (pattern(regexp placeholder required step همچنین خواص زیر را برای < form > اضافه کرده است: autocomplete novalidate خصوصیت …

The post خواص فیلدهای ورودی در html5 appeared first on مبتدی.

Source: ترفندهای eval