خواص فیلدهای ورودی در فرم HTML

خصوصیت value در فرم HTML خصوصیت value مقدار اولیه یک فیلد ورودی را در فرم HTML مشخص می کند. تمام فیلدهایی که در خروجی نمایش داده می شوند و می خواهند به سرور ارسال شوند به این تگ مربوط هستند. اگر این فیلد توسط کاربر …

The post خواص فیلدهای ورودی در فرم HTML appeared first on مبتدی.

Source: ترفندهای eval